INVITAȚIE DE PARTICIPARE

CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE “FOR LIFE” invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru achiziția de servicii inchiriere spatiu activitati practice destinate studentilor în Iași desfășurată în cadrul proiectului „Insertia absolvenților de medicină pe piața muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregatire practică a abilităților practice – MEDPRO”, POCU/626/6/13/133314.

MEDPRO - „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „For life”, implementează în pe-rioada 22.09.2020 – 21.09.2022 proiectul „Inserţia absolvenţilor de medicină pe piaţa muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităţilor practice – MEDPRO”

 (cod MySMIS 133314, ID: POCU/626/6/13/ 133314)

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Prioritatea de investiții „Îmbunătățirea utili-tății sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare duale și de ucenicie”.

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVĂ în conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Asociația Centrul Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „For Life” cu sediul social în Bucureşti, str. Odobeşti, nr. 1, Sector 3, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 103/17.12.2009, CIF: RO 26373178, telefon 0729 895844, fax 0372872626, intenționează să achiziționeze, în conformitate cu prevederile Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificările si completările ulterioare, MATERIALE SANITARE SI MEDICALE UTILIZATE IN ACTIVITATILE PRACTICE- 1 SET.

 

Obiectul achiziției: MATERIALE SANITARE SI MEDICALE UTILIZATE IN ACTIVITATILE PRACTICE- 1 set, conform caietului de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi– secțiunea – achiziții beneficiari privați.

 1. Tipul si durata contractului: contract de furnizare, durata: 17 luni
 2. Valoarea estimată a achiziției: 73.881,03 lei, fără TVA. Prețul ofertei este ferm în lei fără TVA, nu se acceptă ajustarea prețului.
 3. Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar si non-universitar care îsi găsesc un loc de munca urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI/ Contract POCU/626/6/13/133315
 4. Condiții de participare: potrivit Ordinului 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene publicat in Monitorul Oficial nr.618 din 12 august 2016, cu modificările si completările ulterioare – procedura competitiva, achiziția se va efectua prin intermediul platformei MFE https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ .
 5. Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale

Certificat constatator extins, în original sau copie conforma cu originalul sau furnizat on-line, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor in care sa se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații si reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, si toate domeniile secundare de activitate, sediile secundare si punctele de lucru si situația juridica a societății. Se accepta documentul eliberat electronic, cu semnătura electronică a ONRC.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

 1. Modalitatea de atribuire: In vederea respectării principiilor economicității, eficientei si eficacității, se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea proiectului
 2. Modul de elaborare a ofertei: oferta va fi întocmită pe baza specificațiilor prevăzute în caietul de sarcini disponibil pe https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ – secțiunea – achiziții beneficiari privați
 3. Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice publicate, nu va fi luată în considerare.
 4. Limba de redactare a ofertei: limba română.
 5. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.
 6. Modul de depunere/transmitere a ofertelor: Operatorii economici interesați, sunt invitați să depună formularele prevăzute în cadrul secțiunii VII FORMULARE din Specificațiile tehnice, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate (oferta tehnică și financiară, împreună cu documentele de calificare s.a.), la sediul beneficiarului din în Bucureşti, str. Odobeşti, nr. 1, Sector 3.
 7. Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.09.2021, orele 17:00

Ofertele depuse după această dată nu vor fi luate în considerare.

 1. Desfășurarea achiziției: anunțul este publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/, secțiunea sectiunea – achizitii beneficiari privatii, impreuna cu specificațiile tehnice.
 2. Produsele vor fi livrate etapizat, pe baza notei de comandă, la sediul asociației din Bucureşti, str. Odobeşti, nr. 1, Sector 3.
 3. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. telefon +40 769 338 701, persoana de contact Sepi Aurora sau la adresa de e-mail: aurora.sepi@lifesim.ro.

PARTENERIATE ÎN PROIECTE EUROPENE...

Rulează videoul

CARDIO-PED

PROIECT CARDIO-PED, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE IULIU HAȚEGANU CLUJ-NAPOCA
Programul „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția, diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf ”CARDIOPED”

POSDRU/179/3.2/S/152289

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea capacității operatorii în domeniul cardiologiei pediatrice  prin dezvoltarea competențelor a 80 de medici și 150 de asistente medicale privind prevenția, diagnosticarea și  tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea tehnologiei de vârf, în sensul  creșterii eficienței, calității și accesibilității serviciilor medicale copiilor.

AD-COR

PROIECT AD COR, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE CAROL DAVILA BUCUREȘTI și I.R.C.C.S POLICLINICO SAN DONATO ITALIA
POSDRU/179/3.2/S/152012

Obiectivul general al proiectului a fost competențelor în cardiologie pediatrică ale personalului medical (medici și asistente medicale) cu specializare în cardiologia pediatrica sau domenii conexe de la SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII MARIA SKLODOWSKA CURIE BUCUREȘTI, INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE IAŞI și alte unități sanitare publice cu paturi, din regiunile de dezvoltare B-IF, Sud, Sud-Est, Sud-Vest și Nord-Est, prin implementarea unui program inovativ de formare profesională susținut atât de aportul noilor tehnologii disponibile în domeniu, cât și de know-how-ul oferit de experți naționali și internaționali cu vasta experiență în aceasta specializare.

PROGRAM DE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

Program de stagii de practica în obstetrica și ginecologie și consiliere profesionala pentru studenți la medicina
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ “SF. IOAN”.
POSDRU/189/2.1/G/155745

Proiectul s-a desfășurat pe 4 module de FORMARE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

150 de studenți la medicina au fost aleși pentru a participa activ la stagii de practica de obstetrica si ginecologie.

Proiectul a avut ca scop familiarizarea cu activitatea cotidiană în unitățile spitalicești, relaționarea cu pacienții și integrarea studenților in echipe medicale. De asemenea, s-a realizat consilierea referitoare la aptitudinile profesionale, pentru orientarea și alegerea unei viitoare specialități și facilitarea procesului de pregătire în obstetrică-ginecologie.

Studenții care au participat la acest stagiu de practica vor avea ocazia sa experimenteze situații medicale în Centrul de Simulare Medicală “LifeSIM”, deținut de Asociației CEDRU “For LIFE”.

PROGRAM DE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚI

„Facilitarea inserției și a adaptării pe piața muncii a studenților mediciniști, prin parcurgerea stagiilor de practică și consiliere profesională în mediul spitalicesc”
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ “SF. PANTELIMON”.
POSDRU/189/2.1/G/155913

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 150 de studenți prin furnizarea de stagii de pregătire practică în domeniul medical, pentru monitorizarea și îngrijirea gravidelor cu sarcina cu risc obstetrical crescut in vederea creșterii șanselor de ocupare și integrării cu succes pe piața muncii. În cadrul proiectului, cei 150 de studenți selectați, au fost instruiți în Centru de Simulare Medicală “LifeSIM”, deprinzând abilități practice tehnice și non-tehnice, participând activ în cadrul scenariilor de simulare medicală.
De asemenea, simulatoarele avansate, de înaltă fidelitate puse la dispoziţie, au permis reproducerea de cazuri clinice complete şi familiarizarea studenţilor cu atitudinea medicală la naştere și reanimarea neonatală din multiple puncte de vedere, oferindu-le posibilitatea să joace, pe rând, rolul medicului primar, al medicului rezident, al moaşei sau al asistentului medical.